How can I withdraw money from my account?

Article author
Capital.com Customer Support

To withdraw your funds, in our App please go to Account -> Payments -> Withdraw. Select the same payment method that you've used to deposit funds, enter the amount and click on Confirm.

0D0DFA01-90A6-47EC-A651-03BD5A389AB6.jpeg

57063C66-2E57-4A85-8832-E0C2A835A1F7.jpeg

To make a withdrawal on our web platform:

go to Settings -> My accounts, select the account and click on Withdraw

1960BADA-5CEA-40D1-AEB0-C27B019223E7.jpeg

or go to LIVE -> Withdraw Funds.

7F5AB8CE-BD97-40BE-9E3C-40F7A8A2D91A.jpeg

Was this article helpful?

56 out of 106 found this helpful

Comments

3 comments

 • Comment author
  Huỳnh Dương

  Tôi có thể đut tien tu tai khoan ba ve không

  0
 • Comment author
  Capital.com Customer Support

  Hello Huỳnh Dương!

  Thank you for your feedback and for your interest in trading at our platform. 

  We would like to confirm that it is possible to withdraw the funds if your account is verified. However, it is also possible to do so before the account verification. 
  In order to withdraw the funds from your trading account please go to Account -> Payments -> Withdrawal. There you can choose a withdrawal method and enter the amount you would like to withdraw.

  Please let us know if we can help you with anything else. 


  Xin chào Huỳnh Dương!

  Cảm ơn bạn đã phản hồi và quan tâm đến giao dịch tại nền tảng của chúng tôi.

  Chúng tôi muốn xác nhận rằng bạn có thể rút tiền nếu tài khoản của bạn được xác minh. Tuy nhiên, cũng có thể thực hiện trước khi xác minh tài khoản.
  Để rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn, vui lòng chuyển đến Tài khoản -> Thanh toán -> Rút tiền. Ở đó, bạn có thể chọn phương thức rút tiền và nhập số tiền bạn muốn rút.

  Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì khác.

  Xin lưu ý rằng văn bản trên là bản dịch từ tiếng Anh trong Google Dịch.

  0
 • Comment author
  User: [NBRB] (KH) 16619112

  Yes

  0

Please sign in to leave a comment.